Eneco WindOpbrengst®

Windpark Oude Maas

Project van Eneco - Windpark Nieuwe Waterweg B.V.

Eneco WindOpbrengst® Windpark Oude Maas
Financiering € 595.000 van € 600.000 Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is € 600.000 99%
Rente
3,50%
Duur5 jaar

Type Windpark Status Afgesloten

Plaats Heinenoord Eerste uitbetaling 01/07/2024

Einddatum van de campagne 31/07/2023 Risico Hoe bepalen wij het risico profiel?
We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria.
Elk criterium wordt beoordeeld van 1 tot 5 en wordt gewogen op basis van het belang ervan.
In ons analysediagram wordt uitgelegd hoe we elk criterium beoordeeld hebben. We stellen een "risicoscore" vast, gaande van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Deze score geeft niet aan hoe waarschijnlijk het is dat je je inleg verliest.
1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Eneco WindOpbrengst® Windpark Oude Maas

VOORWOORD

Op 30 september 2019 opende Ecco Nova de inschrijvingen voor de fondsenwervingscampagne “ENECO WINDOPBRENGST UIT WINDPARK NIEUWE WATERWEG” om het Windpark Nieuwe Waterweg, gebouwd in Rotterdam aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg en de rivier Het Scheur, gedeeltelijk te financieren.

Het windpark omvat 6 windmolens waarvoor men een gemiddelde elektriciteitsproductie van 56.357 MWh per jaar verwacht (volgens het P90-scenario). Uit recente cijfers die bezorgd werden door Eneco, zien we dat de geproduceerde elektriciteit in 2021 van Windpark Nieuwe Waterweg B.V. 60.022 MWh bedraagt.

In het verlengde van deze fondsenwerving doet Windpark Nieuwe Waterweg B.V. opnieuw een beroep op de Ecco-Investeerders voor de gedeeltelijke financiering van het reeds gebouwde Windpark Oude Maas, waar zij 2 windturbines heeft geïnstalleerd. 

ENECO

Eneco is een duurzame energieleverancier die zich richt op de productie en de levering van gas, elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Met een totale productiecapaciteit van meer dan 2 GW in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk is Eneco een toonaangevende speler op het gebied van duurzame energie. 

Eneco werkt samen met miljoenen consumenten en vele bedrijven. Zij brengen de energietransitie in praktijk met slimme, duurzame en betaalbare producten en diensten. Zo helpt Eneco Nederland om te schakelen. 

Het project Windpark Oude Maas Eneco werd ontwikkeld onder de onderneming Windpark Nieuwe Waterweg B.V.. De aandelen van deze onderneming worden gehouden door Eneco Wind B.V., een dochtermaatschappij binnen de Eneco Groep die zich bezig houdt met de ontwikkeling, opbouw en exploitatie van windparken. 

Portefeuille Windpark Nieuwe Waterweg & Eneco Groep

Windpark Nieuwe Waterweg B.V.

Totaal elektrisch vermogen (MW)

27,9

Aantal windturbines

8

Geproduceerde elektriciteit in 2021 (MWh)

60.022

Eneco Groep N.V.

Totaal elektrisch vermogen (MW)

1.340,4

Aantal windturbines

686

Geproduceerde elektriciteit in 2021 (MWh)

3.078.010

Het Project

Eneco WindOpbrengst® Windpark Oude Maas

Projectindicatoren Windpark Oude Maas Eneco

Locatie

Heinenoord

Aantal windturbines

2

Type Windturbine

Nordex N131

Totaal vermogen (MWp)

7,2

Netto elektriciteitsproductie P50, geëvalueerd in een onafhankelijk windonderzoek

25.119 MWh

Gegarandeerde beschikbaarheid (%)

96%

Equivalent verbruik huishoudens (gemiddeld 2.910 kWh/ jaar)

8.632

Bespaarde CO2-uitstoot (Ton/Jaar)

3.936

CAPEX

12.430.503 €

IRR*

5,40%

* De interne rentabiliteit (IRR) werd berekend aan de hand van de netto elektriciteitsproductie P50. 

Eneco heeft samen met renewable factory (REF) Windpark Oude Maas geopend op 20 oktober. Deze initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van duurzame energie. Windpark Oude Maas ligt aan de zuidelijke oever van de Maas, in de gemeente Binnenmaas te Zuid-Holland. Het windpark telt in totaal 5 windturbines: 3 van REF en 2 van Eneco. Met deze vijf windturbines creëren zij groene stroom die lokaal gebruikt zal worden. Omwonenden krijgen via het Ecco Nova-platform de kans om bij te dragen aan dit unieke project. 

De twee turbines ten westen van de A29 zijn ontwikkeld door Eneco. De overige drie turbines bevinden zich ten oosten van de snelweg en zijn ontwikkeld door de onderneming renewable factory. Samen hebben de 5 windturbines een opgesteld vermogen van 17,2 MW. De twee turbines van Eneco hebben een totaal vermogen van 7,2 MW en wekken jaarlijks 25.119 MWh aan groene stroom op. Dit staat equivalent aan het stroomverbruik van circa 8.600 huishoudens.

Onze analyse

Eneco WindOpbrengst® Windpark Oude Maas

EVALUATIE VAN HET RISICO DOOR ECCO NOVA

Eneco heeft een ruime ervaring in windenergie, met een totaal vermogen van 1.340 MW onshore en offshore wind. Naast windenergie heeft Eneco ook ruime ervaring in zonne-energie en biomassa. In haar portfolio heeft zij reeds aangetoond dat ze windmolenparken kan ontwikkelen, bouwen en naar de beste standaarden beheren. De technische risico’s zijn beperkt dankzij het diensten- & onderhoudscontract dat is aangeboden door de fabrikant van de windturbines, Nordex Energy. Nordex garandeert een minimale beschikbaarheid van 96% in het eerste operationele jaar, 96,5% van het 2e tot en met 15e operationele jaar en 96% van jaar 16 tot en met 20.

Het project wordt gefinancierd aan de hand van eigen vermogen van Windpark Nieuwe Waterweg B.V. en een intercompany lening binnen Eneco Wind. De Ecco-investeerders beleggen met andere woorden op gelijke voet. In tegenstelling tot de meeste beleggingsinstrumenten aangeboden op de website van Ecco Nova, is de terugbetaling van het bedrag dat is opgehaald via deze publiekslening niet ondergeschikt aan de andere terugbetalingen. 

ALGEMENE RISICO’S VAN CROWDLENDING

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. De belangrijkste risico’s die specifiek zijn voor constructie en exploitatie van windparken worden hieronder toegelicht: 
 • Risico op technische en technologische defecten
 • Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit
 • Risico gerelateerd aan windkracht
 • Schade van buitenaf aan het Windpark
 • Schade aan derden door het Windpark
 • Risico’s gerelateerd aan de betrokken partijen
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
 • Juridische en fiscale risico’s
 • Betalingsonmacht Windpark Nieuwe Waterweg B.V.
2. Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
 • Gebrek aan diversificatie
 • In geval dat Windpark Nieuwe Waterweg B.V. overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen. 
3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 
 • Risco van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden, kan leiden tot verlies van kansen. 
 • Ecco Nova organiseert geen secundaire. Overdracht aan een derde is niet mogelijk

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 1. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota. 

Voorwaarden

Eneco WindOpbrengst® Windpark Oude Maas

ENECO WINDOPBRENGST ®

Investeren in duurzame energie. Dat kan met Eneco WindOpbrengst®  waarmee je kunt deelnemen aan een publiekslening voor Windpark Oude Maas van Eneco. 

Elk leningdeel staat voor een investering van €50. Je bepaalt zelf hoeveel je inlegt. Je kunt maximaal 50 leningdelen kopen. De looptijd is 5 jaar met een vastgestelde rente van 3.5% per jaar. Elk jaar ontvang je 1/5 deel van je inleg terug. Op 1 juli 2023 start de looptijd van 5 jaar.

ANNULERING VAN INVESTERING

De Leningverstrekker heeft 14 dagen de tijd om de investering in te trekken. Je junt je investering annuleren via je gebruikersaccount.

VERVROEGDE TERUGBETALING

PUT-OPTIE

De Leningverstrekker heeft het recht om vanaf 1 juli 2023 op ieder moment terugbetaling van de Resterende Hoofdsom te verlangen zolang de Lener niet in staat van surseance of faillissement verkeert. De Lener verbindt zich ertoe de Leningdelen in te nemen tegen de Resterende Hoofdsom zodra voldoende liquide middelen beschikbaar zijn. Ingenomen Leningdelen komen te vervallen.  De leningverstrekker kan de clausule inzake vervroegde aflossing in zijn gebruikersaccount op Ecco Nova (via: Profiel/Mijn investering) de vervroegde terugbetaling van mijn investering aanvragen.

CALL-OPTIE

De Lener heeft het recht op enig moment Leningdelen af te lossen onder betaling van de Resterende Hoofdsom en tussentijds opgelopen rente naar rato van het verstreken jaar. Dit kan alleen worden uitgeoefend voor alle uitstaande Leningdelen ineens. Ingenomen Leningdelen komen te vervallen.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

Er is geen opschortende voorwaarde voor deze fondsenwerving.

FISCALITEIT 

Bij een in Nederland wonende particuliere belegger, die een Leningdeel aanschaft, zal de waarde van het Leningdeel belast worden in de inkomstenbelasting in Box 3.

In Box 3 zal de waarde van het Leningdeel, voor zover dit het heffingsvrij vermogen (€ 57.000) te boven gaat, per saldo belast worden met 32% inkomstenbelasting over het ‘percentage gemiddelde rendement’. De waarde is gelijk aan de waarde van het Leningdeel aan het begin van het jaar (per 1 januari). 

De concrete hoogte van de betaling van de Rente is voor de fiscale behandeling van het Leningdeel in Box 3 niet relevant. Bij het uitbetalen van de Rente door het in Nederland gevestigde Windpark Oude Maas zal geen belasting ingehouden worden.

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit je een lening af. Je bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • We herinneren je eraan dat je op elk moment je schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op je Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt je in de kop van je schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden voor deze campagne. 
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map