ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIERNA: “AKKOORD” OF “GEBRUIKSVOORWAARDEN”) AANDACHTIG DOOR VOORALEER GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN DE BVBA ECCO NOVA (“ECCO NOVA”). DIT AKKOORD BEVAT DE BINDENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE VAN ECCO NOVA (HIERNA: “WEBSITE”). DOOR U TE REGISTEREN EN/OF DOOR OP ENIGE WIJZE GEBRUIK TE MAKEN VAN DIT PLATFORM AANVAARDT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIE OP ALLE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE VAN TOEPASSING ZIJN. ALLE GEBRUIKTE EN GEDEFINIEERDE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW RELATIE MET ECCO NOVA EN DIT IN DE PLAATS VAN UW EVENTUELE EIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

Artikel 1 GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 Voorstelling van de Website
De website die dit platform bevat, hierna “de Website” genoemd is het eigendom van de BVBA Ecco Nova (“ECCO NOVA”) waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 4000 Liège, Clos Chanmurly 13 ECCO NOVA staat in voor het beheer ervan.
ECCO NOVA is een vennootschap die een online platform ter beschikking stelt met als doel de ontwikkeling van duurzame projecten in de sectoren energieproductie en energie-efficiëntie te vergemakkelijken door de spelers binnen deze sectoren samenwerkingsfinanciering (crowdfunding) aan te bieden. De Website heeft dus tot doel om enerzijds vennootschappen en/of ondernemers die gelden wensen te lenen om hun activiteit te financieren, hierna “Kandidaat-Projectontwikkelaars” genoemd en anderzijds personen die wensen te investeren middels rentedragende leningen, hierna genoemd “Kandidaat-Investeerders” met elkaar in contact te brengen.

1.2 Inschrijving en aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden
Toegang tot de ontvangstpagina van de Website en de inhoud ervan is vrij zonder enige voorafgaande inschrijvingsformaliteit. In de toekomst kunnen bepaalde pagina’s van de Website, zoals deze met betrekking tot bepaalde Kandidaat-Projectontwikkelaars, toekomstige fondsenwervingen en het effectief sluiten van een leningsovereenkomst voorbehouden worden aan personen die zich voorafgaand ingeschreven hebben op de Website in de hoedanigheid van “Kandidaat-Investeerder” of “Kandidaat-Projectontwikkelaar”. In eerste instantie zal de inschrijving op de site automatisch volgen door in te schrijven op een project voor wat betreft de Kandidaat-Investeerders en door het ondertekenen van een lastgevingsovereenkomst met ECCO NOVA wat betreft de Projectontwikkelaars: De inschrijving op de Website impliceert eveneens dat men meerderjarig is en over de juridische handelsbekwaamheid beschikt om overeenkomsten te sluiten.
Alvorens zijn inschrijving te bevestigen zal de toekomstige Kandidaat-Investeerder gevraagd worden om te bevestigen dat hij daadwerkelijk kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud aanvaardt. Alvorens zijn inschrijving te bevestigen zal de Kandidaat-Projectontwikkelaar gevraagd worden te bevestigen dat hij daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud aanvaardt.
Artikel 2 BESCHRIJVING VAN DE WERKING EN DE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 
De volgende normale procedure staat toe het door de Website voorziene platform te gebruiken: Wanneer een Kandidaat-Investeerder heeft gekozen en een leningsovereenkomst met hem wenst te sluiten, vindt het sluiten van die overeenkomst plaats middels de Website en het platform erop zonder dat ECCO NOVA op enige wijze een partij bij de leningsovereenkomst vormt. Ingeval de opschortende voorwaarde niet vervuld is, zullen de door de Investeerder op de bankrekening van de Stichting betaalde bedragen hem terugbetaald worden binnen een termijn van 20 kalenderdagen vanaf het niet-vervullen van de voorwaarden, namelijk in de hypothese waar de doelstelling niet bereikt is binnen de beoogde termijn.
Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om over te gaan tot de terugbetaling, bijvoorbeeld door blokkering of sluiting van de rekening van de Investeerder, zullen de voor de Investeerder bestemde bedragen in afwachting op de rekening van de Stichting blijven. Na een periode van 5 (vijf) jaar komen nog op de rekening van de Stichting staande bedragen te vervallen ten gunste van ECCO NOVA.
Het is mogelijk dat een Projectontwikkelaar betalingen (zoals rente en aflossing) doet aan de Stichting. ECCO NOVA zal de Stichting in dat geval verzoeken om dergelijke betalingen over te maken aan de Investeerders waarvoor de betalingen uiteindelijk zijn bestemd.
Een e-mail zal door ECCO NOVA aan de Investeerder gestuurd worden op het e-mailadres en naar het postadres dat de Investeerder opgaf bij het sluiten van de leningsovereenkomst waarin hem gevraagd wordt om zijn nieuwe bankgegevens over te maken. Bij gebreke aan reactie van de Investeerder binnen 30 (dertig) dagen vanaf de eerste verzending, zal een tweede e-mail en een aangetekende brief aan het bij ECCO NOVA laatst bekende adres van de Investeerder gestuurd worden. Een forfait van 20 EUR per aangetekende brief zal evenwel afgetrokken worden van de terug te betalen som om de rappel- en beheerskosten te dekken. De aan de Investeerders terug te betalen bedragen zullen verminderd worden met eventuele bankkosten die desgevallend verschuldigd zouden zijn wanneer de rekening van de Investeerder noopt tot een internationale overschrijving. Om te bepalen of de doelstelling bereikt is en de opschortende voorwaarde vervuld is, zal ECCO NOVA zich 20 kalenderdagen na de laatste dag van de inschrijvingsperiode, welke periode eventueel verlengd kan worden ingevolge de toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (Aanbieding type 2) voor de Fondsenwerving plaatsen. ECCO NOVA en de Projectontwikkelaar zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor een vroegere sluiting van de inschrijvingsperiode van een Fondsenwerving aangezien deelname aan een Fondsenwerving door sluiting van een leningsovereenkomst uit haar aard beperkt is en op een “first come, first served” basis plaatsvindt. Voor het overige bepalen de Website en de leningsovereenkomst betreffende elke Fondsenwerving, waarnaar deze algemene voorwaarden verwijzen, duidelijk de door de Projectontwikkelaar gekozen terugbetalingsmodaliteiten van de lening evenals de bepaling van de interestvoet.
De fondsen worden rechtstreeks door de Kandidaat-Investeerder naar de Kandidaat-Projectontwikkelaar overgemaakt en de terugbetalingen worden in omgekeerde zin eveneens rechtstreeks overgemaakt zodat de fondsen op geen enkel ogenblik in het bezit van ECCO NOVA zijn.

Artikel 3 KEUZE VAN KANDIDAAT-PROJECTONTWIKKELAARS - BELEGGERSRISICO’S - GEEN AANSPRAKELIJKHEID VAN ECCO NOVA

3.1 Aard van de diensten van ECCO NOVA
De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) heeft op 5 september 2019 aan ECCO NOVA een ontheffing verleend voor het verbod om als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het van het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 Wft. ECCO NOVA staat ingeschreven in het Register Crowdfundingplatformen van de AFM onder nummer 19000065.
ECCO NOVA verleent geen enkele beleggingsdienst in de zin van artikel 1:1 Wft.
In het bijzonder ontvangt ECCO NOVA geen enkele opdracht die betrekking heeft op financiële instrumenten, noch stuurt zij dergelijke opdrachten door of voert het deze uit.
Eveneens verricht ECCO NOVA geen enkele activiteit inzake beleggingsadvies als bedoeld in (onderdeel d) van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 Wft. ECCO NOVA baat evenmin een multilaterale handelsfaciliteit uit als bedoeld in artikel 1:1 Wft.
ECCO NOVA handelt ten slotte ook niet in de hoedanigheid van beleggingsonderneming noch in de hoedanigheid van bank als bedoeld in artikel 1:1 Wft, noch in de hoedanigheid van bemiddelaar als bedoeld in artikel 1:1 Wft.
Bijgevolg, en in die mate dat de Fondsenwerving en de door ECCO NOVA in het kader van de Website aangeboden diensten, beoogd in artikel 3.2 in fine van deze algemene voorwaarden, geen aanbieding van effecten aan het publiek als bedoeld in (onderdeel a van) artikel 5:1 Wft, heeft de AFM dus geen voorafgaande controle uitgevoerd over de informatie die op de Website geleverd wordt met betrekking tot de Kandidaat-Projectontwikkelaars, de gemaakte presentatie ervan en de georganiseerde Fondsenwervingen. De Fondsenwervingen die op de Website zouden verschijnen, geven geen aanleiding tot het publiceren van een prospectus zoals bedoeld in artikel 5:2 Wft of de beoordeling ervan door de AFM.

3.2 Selectie van de Kandidaat-Projectontwikkelaars door ECCO NOVA - middelenverbintenis
De Kandidaat-Projectontwikkelaars worden voorafgaandelijk door ECCO NOVA geselecteerd, rekening houdende met: ECCO NOVA doet haar best om de Kandidaat-Investeerders te kiezen die over een ernstig dossier beschikken. Dit zijn evenwel voor het grootste deel jonge ondernemingen die hun activiteit wensen te financieren. Er is dus een groter risico in vergelijking met op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen of niet-genoteerde vennootschappen die reeds langer bestaan.
Wat betreft de voorstelling van de Kandidaat-Investeerders op de Website beperkt de taak van ECCO NOVA zich tot advies geven over het duurzame project, zonder dat dit advies een beleggingsadvies, zoals hierboven beschreven is, noch als zodanig beschouwd mag worden.

3.3 Terugbetaling door de Projectontwikkelaars - vrijstelling van aansprakelijkheid van ECCO NOVA
ECCO NOVA garandeert noch neemt enige andere verbintenis op zich met betrekking tot de nakoming of toekomstige solvabiliteit van de Projectontwikkelaars.
De rol van ECCO NOVA beperkt zich tot Kandidaat-Investeerders in aanwezigheid te brengen van Kandidaat-Projectontwikkelaars om hen toe te laten een rentedragende leningsovereenkomst af te sluiten.
ECCO NOVA garandeert op geen enkele wijze de goede uitvoering van diens verplichtingen door de Projectontwikkelaar, noch het goede einde van de leningsovereenkomst, welke afhangt van de solvabiliteit van de Projectontwikkelaar tijdens de volledige duur van de leningsovereenkomst.
De Investeerder beschikt dus over geen enkel rechtsmiddel tegenover ECCO NOVA in geval van gebrek aan betaling door de Projectontwikkelaar.
De aandacht van de Investeerder wordt in het bijzonder getrokken op het feit dat het afsluiten van een leningsovereenkomst in hoofde van de Investeerder een risico op onvolledige terugbetaling van het kapitaal en de interesten met zich meebrengt aangezien de volledige terugbetaling afhangt van de solvabiliteit van de Projectontwikkelaar tijdens de duur die noodzakelijk is om de kwartaalbetalingen nodig voor het aflossen van de lening te voldoen.
Er bestaat in hoofde van de Investeerder met name een risico om het volledige of een deel van het kapitaal en de interesten, met name in geval van faillissement of insolvabiliteit van de Projectontwikkelaar.
De Investeerder erkent uitdrukkelijk dat ECCO NOVA geen enkele invloed heeft op deze omstandigheden en dus op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden in geval de Projectontwikkelaar geen of onvoldoende terugbetaalt.
Rendementen uit het verleden vormen geen garantie op toekomstige rendementen zodat, behoudens in geval van bedrog, ECCO NOVA niet aansprakelijk gesteld kan worden ingeval een Investeerder schade lijdt ingevolge de verslechtering van de financiële situatie van een Projectontwikkelaar of ingeval de terugbetaling van de leningsovereenkomst niet uitgevoerd wordt.
Het komt dus aan de Kandidaat-Investeerder toe om zijn eigen analyse van de Kandidaat-Projectontwikkelaar te maken en, desgevallend, de hulp van een ter zake deskundige adviseur in te roepen. Het advies dat ECCO NOVA geeft op de Website heeft niet tot doel dit te vervangen.
Het inschrijven op een Fondsenwerving en het afsluiten van een leningsovereenkomst houden evenzeer in dat de Investeerder wacht tot het einde van de termijn alvorens de terugbetaling van het kapitaal en de interesten te ontvangen.
Door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaren de Kandidaat-Investeerder en Kandidaat-Projectontwikkelaar geïnformeerd te zijn over deze risico’s en deze te aanvaarden.

Artikel 4 VRIJSTELLING EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD EN HET FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE EN ANDERE VRIJSTELLINGEN

4.1 Inhoud en gebruik van de Website
De toegang tot en inschrijving door de Kandidaat-Projectontwikkelaars op de Website is gratis.
Daartegenover en niet tegenstaande het feit dat ECCO NOVA erover zal waken om zijn website continue en zonder onderbreking ter beschikking te stellen van Kandidaat-Investeerders en meer in het algemeen gebruikers behoudt ECCO NOVA zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder waarschuwing toegang tot de Website te blokkeren om technische of andere redenen evenals om een einde te stellen aan haar diensten en dit zonder op enige wijze aansprakelijk te kunnen gehouden worden voor deze onderbrekingen en eventuele nadelige gevolgen ervan voor gebruikers in het algemeen en Kandidaat-Investeerders en derden in het bijzonder.
Dit geldt eveneens indien een toegangsonderbreking plaatsvindt tijdens een periode van Fondsenwerving en dat, door de onderbreking, een gebruiker of Kandidaat-Investeerder niet kan deelnemen aan de Fondsenwerving en dus geen leningsovereenkomst daarover kan afsluiten.
ECCO NOVA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden ingeval van onderbreking van de diensten en geen enkele vergoeding kan van haar gevorderd worden wegens het verlies van een kans, verlies van winst of verlies van tijd.
ECCO NOVA is ook niet aansprakelijk ingeval van vergissing, weglating of fout in de informatie op de Website, behalve ingeval van bedrog. Bijgevolg kan ECCO NOVA niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden of geldigheidsgebreken van juridische documenten waarop de Kandidaat-Investeerder ingeschreven of zich bij aangesloten zou hebben via de Website. De Kandidaat-Investeerder heeft de verplichting om de draagwijdte, omvang en juridische gevolgen van deze documenten te begrijpen en desgegewenst juridisch advies in te winnen.
In bepaalde rubrieken bevat de Website links naar inhoud van derden of naar websites die door derden beheerd worden. ECCO NOVA is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze websites en hun inhoud. Evenmin wordt ECCO NOVA geacht deze websites of hun inhoud goed te keuren, toe te staan of te publiceren.
ECCO NOVA is niet aansprakelijk voor het beheer door de gebruikers van hun wachtwoord en account.

4.2 Varia
ECCO NOVA is evenmin aansprakelijk voor het naleven van hun wettelijke verplichtingen, met name op fiscaal vlak.

4.3 Gevolgen
Door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden verklaren de Kandidaat-Investeerder en Kandidaat-Projectontwikkelaar op de hoogte te zijn van de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 3 en 4 van deze voorwaarden die, in de mate dat het Nederlands recht dit toestaat, zo breed mogelijk geïnterpreteerd dienen te worden.
Indien ECCO NOVA toch aansprakelijk wordt gesteld, niettegenstaande de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 3 en 4 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal de aansprakelijkheid van ECCO NOVA in elk geval beperkt zijn tot de vergoeding die haar door de Projectontwikkelaar betaald werd.

Artikel 5 Ontbindingsrecht
De Kandidaat-Investeerders beschikken over een termijn van 14 dagen om zich terug te trekken uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en om zonder kosten of sancties te ontbinden aan het feit Kandidaat-Investeerder of Investeerder te worden.
Deze termijn van 14 dagen loopt vanaf de dag waarop het Akkoord met ECCO NOVA gesloten wordt door aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Om tijdens deze termijn rechtsgeldig te ontbinden (annuleren) moet de Kandidaat-Investeerder een e-mail richten aan ECCO NOVA op het adres invest@ecconova.nl binnen de voorvermelde termijn van 14 dagen of ontbinden rechtstreeks vanuit de eigen account van de Kandidaat-Investeerder.
Indien de Kandidaat-Investeerder voor het einde van de ontbindingstermijn van 14 dagen reeds een leningsovereenkomst had gesloten en het bedrag van de lening reeds had overgemaakt aan de Projectontwikkelaar, dan houdt de behoorlijk gemelde ontbinding door de Kandidaat-Investeerder aan ECCO NOVA van rechtswege ook de ontbinding tegenover de Projectontwikkelaar in wat betreft de leningsovereenkomst met deze laatste binnen dezelfde termijn van 14 dagen.
Desgevallend zullen de bedragen die door de Kandidaat-Investeerder, die Investeerder geworden is, waren betaald hem worden terugbetaald door de Projectontwikkelaar binnen de 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van zijn ontbindingse-mail.

Artikel 6 (DE)LOYAAL GEDRAG VAN KANDIDAAT-INVESTEERDERS EN GEVOLGEN
Behoudens het gebruik door de Investeerder van diens ontbindingsrecht, brengt elke eventuele niet-uitvoering door de Investeerder van diens verplichting om over te gaan tot betaling van de in de leningsovereenkomst overeengekomen som binnen de contractuele termijn de goede afloop van de Fondsenwerving in gevaar.
Dit zou ECCO NOVA, de Projectontwikkelaar en andere Kandidaat-Investeerders kunnen laten geloven dat het beoogde doel bereikt was en dat de Fondsenwerving aldus reeds gesloten was, terwijl dit niet het geval is.
Een dergelijke situatie kan de volgende gevolgen hebben: Om belangrijke schade te vermijden die het gevolg zouden kunnen zijn van de Investeerder die het contractuele bedrag niet betaald binnen de 20 kalenderdagen zal hij automatisch en zonder dat hier enig verweer tegen bestaat uitgesloten worden van het recht om deel te nemen aan de Fondsenwerving wat de automatische en onmiddellijke beëindiging door zijn toedoen van de leningsovereenkomst inhoudt. Bijgevolg is de Investeerder die het contractuele bedrag niet betaalt binnen de 20 kalenderdagen na het sluiten van de leningsovereenkomst een forfaitaire minimumvergoeding verschuldigd die de schade geleden door ECCO NOVA en de Projectontwikkelaar door de niet-uitvoering vergoedt. Deze vergoeding bedraagt 75% van het bedrag van de kapitaallening die de Investeerder aangegaan was wanneer dit bedrag tussen de 50 (vijftig) EUR en 5.000 (vijfduizend) EUR bedraagt. Zij bedraagt 50% van het bedrag van de kapitaallening wanneer deze meer bedraagt dan 5.001 (vijfduizendeneen) EUR.
De Kandidaat-Investeerders en Investeerders erkennen dat deze forfaitaire vergoeding een minimum vormt rekening houdende met de zware gevolgen van de niet-uitvoering van het contract. ECCO NOVA en de Projectontwikkelaar behouden zich het recht voor om een hogere vergoeding te vragen indien de schade nog meer bedraagt.
Het is ECCO NOVA en de Projectontwikkelaar toegelaten om gezamenlijk in rechte op te treden tegenover de Investeerder om de betaling van deze forfaitaire vergoeding te bekomen.
Ingeval de Investeerders hun contractuele verplichtingen niet nakomen, behoudt ECCO NOVA zich het recht voor om de inschrijvingsperiode voor de Fondsenwerving te verlengen voor maximaal de periode van de initiële inschrijving, en dit voor de Aanbiedingen van type 1, 2 of 3.

Artikel 7 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE 

7.1                     
Op straffe van het inhoudsloos maken van de opdracht van ECCO NOVA is het de Kandidaat-Investeerders en Investeerders verboden om op gelijk welke wijze of via gelijk welk communicatiemiddel in contact te treden met Kandidaat-Projectontwikkelaars en Projectontwikkelaars, met uitzondering van berichten die zij via de Website kunnen sturen.

7.2                     
De Kandidaat-Investeerders en Investeerders verbinden zich ertoe de Website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers en andere Kandidaat-Investeerders en Investeerders niet schaadt en vrijwaart van ongemakken en hinder.
De Kandidaat-Investeerders en Investeerders blijven als enige aansprakelijk voor de inhoud van de berichten, ongeacht hun format (tekst, beeld, geluid) en hun aard (publiek of privé) die ze desgevallend op de Website achterlaten.
De Kandidaat-Investeerders en de Investeerders verbinden zich er eveneens toe om de toegangscodes (wachtwoord en gebruikersnaam) geheim te houden en niet door te sturen aan derden.
De Kandidaat-Investeerders en Investeerders verbinden zich er eveneens toe om geen gebruik te maken van de toegangscodes van een andere Kandidaat-Investeerder waarvan ze kennis zouden krijgen.
De Kandidaat-Investeerders en Investeerders verbinden zich er eveneens toe niet de identiteit van derden over te nemen en zich niet in te schrijven als Kandidaat-Investeerder met gebruik van valse gegevens, ongeacht of deze volledig verzonnen zijn, dan wel aan derden toebehoren.
De Kandidaat-Investeerders en Investeerder verklaren dat de afkomst van de fondsen die zij zullen overmaken op de rekening van de Projectontwikkelaar zijn overeenkomstig de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Artikel 8 INTELLECTUELE EIGENDOM EN NIET-CONCURRENTIE
De volledige inhoud van deze Website, met inbegrip van grafieken, logo’s, buttons, afbeeldingen, HTML-code, databanken en iconen - met uitzondering van reclames en eigennamen - is het intellectuele eigendom van ECCO NOVA en is zodanig beschermd door het auteursrecht en de rechten van de opsteller van een databank.
De vorm van deze Website (plan, keuze en plaats van rubrieken, organisatie van de gegevens en tabs) is auteursrechtelijk beschermd.
ECCO NOVA kan verbieden dat het geheel of een substantieel gedeelte (zowel kwantitatief als kwalitatief) van de inhoud van deze Website wordt gedownload of hergebruikt.
Bepaalde namen, opvallende tekens en logo’s die op deze Website voorkomen zijn geregistreerde merken of handelsnamen die aan ECCO NOVA of derden toehoren.
Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van het geheel of een deel van de beschermde elementen op de Website, onder gelijke welk vorm en met gelijk welk middel is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECCO NOVA. Elke verzoek hiertoe dient gericht te worden tot Business center Afinis, Clos Chanmurly 13, 4000 Luik, België.
Elke gebruiker of Kandidaat-Investeerder verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten te respecteren en niet over te gaan tot het kopiëren, downloaden, exploiteren of wijzigingen, onder gelijk welke vorm of door gelijk welk proces van de informatie op de Website. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, geeft ECCO NOVA geen enkele licentie ten dien einde.
De partijen gaan akkoord dat de informatie in verband met de Projectontwikkelaar en ECCO NOVA beschouwd wordt als vertrouwelijke informatie en/of zakengeheimen, behoudens indien duidelijk aangegeven is dat het om niet-vertrouwelijke informatie gaat of dat bewezen kan worden dat de informatie uit het publiek domein stamt.
Tijdens diens inschrijving op de Website en gedurende één jaar na het einde van zijn inschrijving is het elke Kandidaat-Investeerder of Kandidaat-Projectontwikkelaar verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks concurrentie te doen aan ECCO NOVA door een inschrijving te organiseren of te ontwikkelen tijdens de duurtijd van dit niet-concurrentieverbod.
De niet-concurrentieverplichting heeft betrekking op België en Frankrijk.

Artikel 9 TOEGANGSVERBOD EN SANCTIES

9.1 Toegangsverbod tot de Website 
ECCO NOVA behoudt zich het recht voor om eenzijdig en discretionair elke gebruiker, Kandidaat-Investeerder of Investeerder toegang te ontzeggen tot de volledige of een gedeelte van de Website die, zonder dat dit een volledige opsomming is: ECCO NOVA behoudt zich eveneens het recht voor om deze personen in rechte te vervolgen en een schadevergoeding te vragen voor de schade die haar werd toegebracht.

9.2 Eenzijdige beëindiging 
Elke partij kan onmiddellijk, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder enige vergoeding, een einde stellen aan dit Akkoord in uitzonderlijke omstandigheden of door een grove tekortkoming van de andere partij inzake diens contractuele verplichtingen.
Zonder dat dit een volledige opsomming is, komen partijen overeen dat de volgende omstandigheden beschouwd worden als uitzonderlijk in de zin van dit artikel: De Kandidaat-Investeerders en de Kandidaat-Projectontwikkelaars zullen aansprakelijk zijn tegenover ECCO NOVA voor enige schade die haar werd toegebracht door hun fout of onzorgvuldigheid.
Zij aanvaarden uitdrukkelijk dat een schending van de verplichtingen beoogd in artikel 8 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanleiding geeft tot een forfaitaire vergoeding van minimum 10.000 EUR, onder voorbehoud van het recht van ECCO NOVA om hogere schade te bewijzen. 

9.3 Verplichting tot bijstand
De Kandidaat-Investeerders en Kandidaat-Projectontwikkelaars aanvaarden om (a) ECCO NOVA te ondersteunen bij elke vordering of proces dat voortvloeit uit het gebruik of slecht gebruik van de Website, elke transactie of andere operatie tussen haar en een andere gebruiker of derde, de schending van één van haar verklaringen, garanties of overeenkomsten zoals deze in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vermeld zijn en (b) ECCO NOVA schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die het gevolg is van een akkoord en voor de aansprakelijkheid, kosten en uitgave (in het bijzonder de redelijke gerechtelijke kosten) die het gevolg zijn van een dergelijke vordering.
ECCO NOVA behoudt zich het recht voor om zelf de verdediging en de exclusieve controle over alle zaken onderworpen aan een vergoeding te verzekeren.

Artikel 10 PRIVACY 
Door gebruik te maken van de Website wordt elke Kandidaat-Investeerder ingelicht dat ECCO NOVA bepaalde gegevens die op hem betrekking hebben verwerkt, zoals, zonder volledig te zijn, zijn IP-adres, zijn e-mailadres, zijn identiteit en contactgegevens, elke andere informatie die vrijwillig door de Kandidaat-Investeerder wordt meegedeeld bij zijn inschrijving of tijdens de toegang en het gebruik van de Website evenals de informatie met betrekking tot de pagina’s die de Kandidaat-Investeerder op de Website raadpleegt. De Kandidaat-Investeerder aanvaardt uitdrukkelijk dat ECCO NOVA deze gegevens bijhoudt.
Deze gegevens zullen met name voor statistische doeleinden gebruikt worden, om de Website te beheren, om de Kandidaat-Investeerder in te lichten over nieuwe Fondsenwervingen of voor marketingdoeleinden.
ECCO NOVA respecteert de privacywetgeving. Elke Kandidaat-Investeerder of Investeerder heeft dus het recht om zich gratis en zonder verantwoording te verzetten tegen de behandeling van zijn persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden en de wijziging of weglating van de gegevens die op hem betrekking hebben te vragen. Om dit te doen moet de Kandidaat-Investeerder of Investeerder ECCO NOVA hier op de hoogte van brengen, ofwel via het e-mailadres info@ecconova.com ofwel door brief aan de maatschappelijke zetel van ECCO NOVA gelegen te Business center Afinis, Clos Chanmurly 13, 4000 Luik, België.
ECCO NOVA verbindt zich ertoe om geen gegevens verzameld in toepassing van artikel 7.1 hierboven door te geven aan derden en waakt erover om hun vertrouwelijkheid te bewaren, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de Kandidaat-Investeerder of Investeerder over hun communicatie. Deze toestemming is echter niet vereist in het kader van een gerechtelijke procedure of indien ECCO NOVA gevraagd wordt deze gegevens mee te delen in het kader van de (anti-witwas- en terrorisme)wetgeving.
Voor meer informatie over privacy en cookies adviseert ECCO NOVA u om goed kennis te nemen van ons privacy beleid en ons cookie beleid.

Artikel 11 BELASTINGEN EN HEFFINGEN
ECCO NOVA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de fiscale of parafiscale verplichtingen van de Investeerders en Projectontwikkelaars. ECCO NOVA kan dus ook niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele wetswijzigingen die een impact hebben op deze verplichtingen.
Het aanbod om deel te nemen aan de inschrijving in het kader van een Fondsenwerving en om een leningsovereenkomst te sluiten zijn uitsluitend gericht tot het Nederlandse grondgebied met uitsluiting van elk ander land en worden exclusief beheerst door het Nederlands recht.
Bijgevolg dient elk Nederlandse niet-inwoner van Nederland, die wenst deel te nemen aan de inschrijving in het kader van een Fondsenwerving voorafgaan nagaan hoe deze inschrijving behandeld moet worden volgens het recht van zijn verblijfplaats, met name inzake de betaling van belastingen die verschuldigd zouden kunnen zijn door de inschrijving.

Artikel 12 DUUR

12.1 Inschrijving op de Website
De inschrijving op de Website gebeurt voor onbepaalde tijd en kan beëindigd worden in de hierna vermelde gevallen.
Een Kandidaat-Investeerder die geen leningsovereenkomst heeft afgesloten met een Projectontwikkelaar kan op elk ogenblik en zonder enige kosten eenzijdig zijn inschrijving beëindigen door een e-mail naar info@ecconova.com of aangetekende brief te sturen aan ECCO NOVA op het volgende adres: Business center Afinis, Clos Chanmurly 13, 4000 Luik, België.
De uitschrijving van de Website en het daaropvolgende einde van de contractuele relatie met ECCO NOVA gebeurt vijf dagen na de effectieve ontvangst door ECCO NOVA van de beëindigings-email of aangetekende brief.

12.2 Leningsovereenkomst 
Voor zover als nodig verduidelijkt ECCO NOVA dat een Investeerder die een leningsovereenkomst heeft afgesloten met een Projectontwikkelaar geen einde kan stellen aan deze leningsovereenkomst waarvan de duur bepaald is, tenzij in de leningovereenkomst anders is bepaald.

Artikel 13 VARIA 
De nietigheid of niet-tegenwerpelijkheid van een clausule van dit Akkoord blijft zonder gevolgen voor de geldigheid of tegenwerpelijkheid van de andere clausules van dit Akkoord.
Dit Akkoord vormt de volledige afspraken tussen partijen: zij vervangt en annuleert alle stilzwijgende of uitdrukkelijke, mondelinge of geschreven afspraken die partijen voorafgaand gemaakt hadden.
ECCO NOVA kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen zonder rechtvaardiging aan de Kandidaat-Investeerders en Investeerders. Deze laatste zullen over elke wijziging of update op de hoogte gebracht worden, middels een e-mailbericht dat de wijziging meldt.
Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst wordt beheerst en beslist overeenkomstig het Nederlands recht.
In geval van betwistingen tussen de partijen zal de Rechtbank van Rotterdam exclusief bevoegd zijn.