Eneco WindOpbrengst®

Windpark Hogezandse Polder

Project van WP HZP B.V.

Eneco WindOpbrengst® Windpark Hogezandse Polder
Financiering € 1.174.600 van € 1.000.000 Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is € 1.500.000 117%
Rente
2,00% of 2,50% De vastgestelde rente voor dit project is 2%. Woon je in de Hoeksche Waard? Dan ontvang je op basis van je ingevoerde postcode 2,5% rendement per jaar.
Duur5 jaar

Type Windpark Status Afgesloten

Plaats Hogezandse Polder Eerste uitbetaling 01/05/2022

Einddatum van de campagne 30/04/2021 Risico Hoe bepalen wij het risico profiel?
We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria.
Elk criterium wordt beoordeeld van 1 tot 5 en wordt gewogen op basis van het belang ervan.
In ons analysediagram wordt uitgelegd hoe we elk criterium beoordeeld hebben. We stellen een "risicoscore" vast, gaande van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Deze score geeft niet aan hoe waarschijnlijk het is dat je je inleg verliest.
1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Eneco WindOpbrengst® Windpark Hogezandse Polder

Windpark Hogezandse Polder is in handen van Eneco, een duurzaam energiebedrijf. Toonaangevend in de levering en productie van energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco investeert, ontwikkelt, bouwt en exploiteert op grote schaal duurzame energieprojecten in binnen- en buitenland. Het bedrijf is een van de grootste spelers in de windsector met 2.597 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco werkt samen met miljoenen consumenten en vele bedrijven. Vanuit haar missie ‘Duurzame energie van iedereen’ brengt Eneco de energietransitie in de praktijk. Met slimme, duurzame en betaalbare producten en diensten. Zo helpt Eneco Nederland omschakelen.

Het Project

Eneco WindOpbrengst® Windpark Hogezandse Polder

Windpark Hogezandse Polder is gelegen in Numansdorp aan het Hollands Diep, in de Gemeente Hoeksche Waard. Het windpark bestaat uit negen windturbines met een tip hoogte van 180 meter. Sinds maart 2019 is het windpark operationeel en wordt de opgewekte stroom geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Het windpark is noordwest-zuidoost georiënteerd; voor windmolens is dit ideaal omdat de lijn met windmolens loodrecht staat op de in Nederland meest voorkomende windrichting: zuidwest.

 • Aantal windturbines: 9
 • Vermogen per turbine: 3,4 MW
 • Opbrengst per jaar circa: 107.438 MWh
 • Equivalent energieverbrui: 31.100 huishoudens

Onze analyse

Eneco WindOpbrengst® Windpark Hogezandse Polder

Voordat u over gaat tot investeren zetten wij onze analyse voor u op een rij/

Wij raden het aan om alleen bedragen uit te lenen die een deel van je beschikbare spaargeld vormen en om risco’s te minimaliseren door leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).


EVALUATIE VAN HET RISICO DOOR ECCO NOVA 

Eneco heeft een ruime ervaring in windenergie, met een totaal opgesteld vermogen van 2.597  MW onshore en offshore wind. Naast windenergie heeft Eneco ook ruime ervaring in andere duurzame energie-opwekking als zonne-energie en biomassa . Zij heeft reeds aangetoond dat ze windmolenparken kan ontwikkelen, bouwen en naar de beste standaarden beheren.

Dit windproject presenteert goed elektriciteitsproductie statistieken met hoge aantal vollasturen (2.948 vollasturen per jaar in P90-scenario). 

Gedurende de bouw van het windpark, op 8 april 2019, werd bekend dat de fabrikant van de windturbines (Senvion) faillissement had aangevraagd. Alle windturbines waren op dat moment mechanisch gebouwd en bevonden zich in de testfase.

Nadat begin 2020 bekend werd dat Siemens alle onderhoudsactiviteiten van het windpark zou overnemen werden er nieuwe afspraken gemaakt over formele afronding van het windpark. Tevens is er ook bevestigd dat Siemens de onderhoudsovereenkomst van het windpark zou overnemen.

De technische risico’s van dit project zullen sterk beperkt worden dankzij een langdurig onderhoudscontract.

De Leningverstrekkers investeren op gelijke voet met N.V. Eneco Beheer die - met een intercompany lening van € 20 miljoen  - fungeert als bank voor dit project. In tegenstelling tot de meeste beleggingsinstrumenten, die worden aangeboden op de website van Ecco Nova, is de terugbetaling van het bedrag dat is opgehaald via deze Publiekslening dus niet ondergeschikt aan andere terugbetalingen. Mede op basis hiervan bedraagt het risiconiveau van deze investering slechts 2 volgens onze criteria.

ALGEMENE RISICO'S VAN PUBLIEKSLENING  

Investeren in Eneco WindOpbrengst® via Ecco Nova brengt risico's met zich mee, onderstaand zetten we de belangrijkste risico's van deze publiekslening voor u op een rij:

 • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente
 • Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat jouw geld vastzit kan het verlies van een andere kans meebrengen 
 • In het geval dat de lener  overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet uitbetaalde rente zou een winstderving vormen
 • Ecco Nova organiseert geen secundaire markt. Overdracht van de Leningdelen aan een derde is niet mogelijk 
 • Wet- en regelgeving risico’s
 • Juridische en fiscale risico's

Indien je wilt investeren, raden wij aan om maximaal 10% van je vrij belegbaar vermogen te investeren in deze Publiekslening.

SPECIFIEKE RISICO'S IN VERBAND MET HET PROJECT EN DE LENER

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een Eneco WindOpbrengst® leningdeel zoals aangeboden door
Ecco Nova, brengt het project onder andere onderstaande specifieke risico's met zich mee. 

Risico's tijdens de exploitatiefase van het Windpark :

 • Technische gebreken
 • Productiebeperkingen
 • Schade van buitenaf aan het Windpark
 • Schade aan derden door het Windpark 
 • Windrisico
 • Prijsrisico

Risico's van contractpartijen :

 • Faillissement leverancier en onderhoudspartij windturbines
 • Faillissement andere leveranciers of afnemer 
 • Faillissement verzekeraars 
 • Contracten en overeenkomsten 

Overige risico's :

 • Wet- en regelgeving risico 
 • Verzekeringen en onverzekerbare risico's 
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
 • Geen verhandelbaarheid Leningdelen 
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid vennootschapsbelasting/omzetbelastig Fiscale Eenheid 
 • Betalingsonmacht Windpark Hogezandse Polder
Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Voorwaarden

Eneco WindOpbrengst® Windpark Hogezandse Polder

ENECO WINDOPBRENGST ®

Investeren in duurzame energie. Dat kan met Eneco WindOpbrengst®  waarmee je kunt deelnemen aan een publiekslening voor windpark Hogezandse Polder van Eneco. 
Elk leningdeel staat voor een investering van €50. Je bepaalt zelf hoeveel je inlegt. Je kunt maximaal 50 leningdelen kopen. De looptijd is 5 jaar met een vastgestelde rente van 2% per jaar. Inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard ontvangen als omwonenden van het windpark 2,5% rendement per jaar. Elk jaar ontvang je 1/5 deel van je inleg terug. Op 1 mei 2021 start de looptijd van 5 jaar.

ANNULERING VAN INVESTERING

De Leningverstrekker heeft 14 dagen de tijd om de investering in te trekken. Je junt je investering annuleren via je gebruikersaccount.

VERVROEGDE TERUGBETALING
PUT-OPTIE


De Leningverstrekker heeft het recht om vanaf 1 mei 2021 op ieder moment terugbetaling van de Resterende Hoofdsom te verlangen zolang de Lener niet in staat van surseance of faillissement verkeert. De Lener verbindt zich ertoe de Leningdelen in te nemen tegen de Resterende Hoofdsom zodra voldoende liquide middelen beschikbaar zijn. Ingenomen Leningdelen komen te vervallen.  De leningverstrekker kan de clausule inzake vervroegde aflossing in zijn gebruikersaccount op Ecco Nova (via: Profiel/Mijn investering) de vervroegde terugbetaling van mijn investering aanvragen.

CALL-OPTIE

De Lener heeft het recht op enig moment Leningdelen af te lossen onder betaling van de Resterende Hoofdsom en tussentijds opgelopen rente naar rato van het verstreken jaar. Dit kan alleen worden uitgeoefend voor alle uitstaande Leningdelen ineens. Ingenomen Leningdelen komen te vervallen.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

Er is geen opschortende voorwaarde voor deze fondsenwerving.

FISCALITEIT 

Bij een in Nederland wonende particuliere belegger, die een Leningdeel aanschaft, zal de waarde van het Leningdeel belast worden in de inkomstenbelasting in Box 3.

In Box 3 zal de waarde van het Leningdeel, voor zover dit het heffingsvrij vermogen (€ 50.000) te boven gaat, per saldo belast worden met 31% inkomstenbelasting over het ‘percentage gemiddelde rendement’. De waarde is gelijk aan de waarde van het Leningdeel aan het begin van het jaar (per 1 januari). 

De concrete hoogte van de betaling van de Rente is voor de fiscale behandeling van het Leningdeel in Box 3 niet relevant. Bij het uitbetalen van de Rente door het in Nederland gevestigde Windpark Hogezandse Polder zal geen belasting ingehouden worden.

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit je een lening af. Je bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • We herinneren je eraan dat je op elk moment je schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op je Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt je in de kop van je schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden voor deze campagne. 
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Video

Map