PRIVACYBELEID


1. Waarvoor dient deze privacyverklaring?
Ecco Nova hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, met name de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Europese wet van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“verordening”).
Wij willen u informeren over eventuele transacties van uw persoonlijke gegevens en uw rechten hierin. Door ons platform te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Ecco Nova zoals beschreven in dit document. 
Wij behouden ons het recht voor om op ieder gewenst moment wijzigingen aan te brengen in onze Privacyverklaring. Eventuele substantiële veranderingen zullen altijd duidelijk worden gecommuniceerd op ons platform. We raden u echter aan om dit document regelmatig te raadplegen. 

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Ecco Nova is verantwoordelijk voor het platform.
Contactinformatie :
Ecco Nova SPRL

Business Center Afinis

Clos Chanmurly 13,
4000 Luik

Ondernemingsnummer (BTW-BE) : 0649.491.214
E-mail : info@ecconova.com
Telefoon : +32 (0)4 229 24 34

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?
De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de doelstellingen van Ecco Nova te verwezenlijken. Hieronder worden de categorieën opgesomd die betrokken zijn bij de verwerking. 4. Wat zijn de doeleinden?
Ecco Nova verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikservaring van het platform te bieden. Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens kan resulteren in een intensiever gebruik van ons platform.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is dus van essentieel belang voor de goede werking van het platform en voor de levering van onze diensten. Ecco Nova verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden: Als u ons platform bezoekt, worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen we uw gebruikerservaring optimaliseren. Het betreft uw IP-adres, de geografische gegevens, de dag en het tijdstip van uw bezoek en de bezochte pagina’s. Door ons platform te bezoeken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden.
U hebt controle over de gegevens die u ons geeft. Wanneer de gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt Ecco Nova zich het recht voor bepaalde transacties tijdelijk of permanent op te schorten. 
Uw persoonsgegevens zijn bedoeld om uitsluitend te gebruiken voor interne doeleinden. Uw persoonlijke gegevens zullen dus niet worden verkocht, gegeven of doorgegeven aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming. Ecco Nova heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de gegevens te voorkomen. 

5. Wij gebruiken ook cookies!
Tijdens uw bezoek aan ons platform kunnen er cookies worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies om onze vaste bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. 
Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen. 
Wij raden u aan om uw cookies te activeren als u ons platform bezoekt. U blijft echter vrij om ze uit te schakelen via uw browserinstellingen als u dat wenst. Voor meer details verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

6. Wat zijn mijn rechten?
6.1. Waarborg van een eerlijke en rechtmatige verwerking
Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden zoals uiteengezet in punt 4. Ze worden op een passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de gewenste doeleinden te bereiken.
Alle technische- en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om het risico op illegale of ongeautoriseerde toegang of verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In het geval van een inbraak in ons computersysteem, zullen wij onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade te minimaliseren.

6.2. Recht op inzage
Indien u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen. Ook mag u informatie opvragen over de categorieën van de betrokken gegevens en van de ontvangers naar wie de gegevens worden verzonden, over de criteria die worden gebruikt om de duur van de gegevens te bepalen en  over uw rechten betreffende uw gegevens. 

6.3. Recht op rectificatie
Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn “gebruikersaccount”, maar u kunt ook een schriftelijk verzoek indienen.

6.4. Recht op gegevenswissing (of « recht om te worden vergeten»)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen: Ecco Nova beoordeelt zelf de aanwezigheid van bovengenoemde criteria. 

6.5. Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen Dit kan wanneer er een geschil is over de juistheid van de gegevens, wanneer uw gegevens illegaal zijn verwerkt, wanneer de gegevens nodig zijn in een juridische procedure of <> dit laatste gedeelte snap ik niet; wat bedoelen jullie hiermee ?

6.6. Recht van bezwaar
U heeft ook het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ecco Nova zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij ze kan aantonen dat er legitieme dwingende redenen zijn om uw recht van bezwaar te behandelen.

6.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde en vaak gebruikte en machinaal leesbare vorm. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.
6.8. Recht op intrekking van uw instemming 

U kunt op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerkingstransacties van voor de intrekking.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een aanvraag per aangetekende brief sturen, naar: 
Ecco Nova SPRL, Business Center Afinis Clos Chanmurly 13, 4000 Luik 
Of per mail naar info@ecconova.com. We zullen zo spoedig mogelijk reageren, en niet later dan één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

8. Mogelijkheid om een klacht in te dienen
Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ecco Nova, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.