Eneco WindOpbrengst®

WINDPARK MAASVLAKTE II

Project van Eneco - Windpark Maasvlakte II B.V.

Eneco WindOpbrengst® Windpark Maasvlakte II
Eneco WindOpbrengst® Windpark Maasvlakte II
Eneco WindOpbrengst® Windpark Maasvlakte II
Financiering € 616.850 van € 600.000 Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is € 1.429.000 103%
Rente
3,50%
Duur5 jaar

Type Windpark Status Afgesloten

Plaats Tweede Maasvlakte Eerste uitbetaling 01/01/2025

Einddatum van de campagne 09/11/2023 Risico Hoe bepalen wij het risico profiel?
We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria.
Elk criterium wordt beoordeeld van 1 tot 5 en wordt gewogen op basis van het belang ervan.
In ons analysediagram wordt uitgelegd hoe we elk criterium beoordeeld hebben. We stellen een "risicoscore" vast, gaande van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Deze score geeft niet aan hoe waarschijnlijk het is dat je je inleg verliest.
1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Eneco WindOpbrengst® Windpark Maasvlakte II

Eneco is een internationaal energiebedrijf dat zich inzet voor het versnellen van de energietransitie. Vanuit hun One Planet Plan heeft Eneco de ambitie om in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn voor hun energiegebruik en dat van haar klanten. Dit vraagt om radicale elektrificatie, het uitfaseren van aardgas in productie en levering van energie en het versnellen van duurzame warmte. 

Eneco investeert in duurzame productiemiddelen, de mogelijkheden van energieopslag en slimme energieoplossingen voor consument en onderneming. Samen werken zij aan duurzame energie van iedereen. 

Het project Windpark Maasvlakte II werd ontwikkeld door de onderneming Windpark Maasvlakte II B.V.. De aandelen van deze onderneming worden gehouden door Eneco Wind B.V., een dochtermaatschappij binnen de Eneco Groep die zorgt voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van windenergieprojecten. 

Het Project

Eneco WindOpbrengst® Windpark Maasvlakte II

Eneco heeft op de buitenste rand van Maasvlakte 2 in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark gebouwd, met een totaal vermogen van 116,7 megawatt. Windpark Maasvlakte II bestaat uit 22 innovatieve onshore windturbines die op jaarlijkse basis 416 GWh groene stroom opwekken. 

Nederland streeft naar een duurzame energievoorziening in 2050. Het project Windpark Maasvlakte II levert een belangrijke bijdrage aan de ambities om meer duurzame energie op te wekken in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse havengebied. 

Rijkswaterstaat neemt gedurende 25 jaar lang alle stroom af. De groene energie die Windpark Maasvlakte II opwekt, wordt ingezet om de energievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volledig te voorzien van hernieuwbare stroom. Kantoren, maar juist ook zaken als wegverlichting, bediening van bruggen en gemalen maken gebruik van de windenergie omgezet in elektriciteit door Windpark Maasvlakte II. De stroom die niet door Rijkswaterstaat wordt gebruikt wordt door geleverd aan andere overheidspartijen. 

Het windproject is gelegen in een industriële omgeving van de 2e Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied. De windturbines zijn geplaatst op de zeewering, zowel op de harde als op de zachte zeewering. De totale lengte van het windpark is zo’n 7,5 kilometer, waarvan 2,5 kilometer op de harde zeewering en 5 kilometer op de zachte zeewering (strand).

Vanwege de bouw van Windpark Maasvlakte II, stelt Eneco een omgevingsfonds beschikbaar om een impuls te geven aan de natuur, de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de omgeving. Daarnaast zet Eneco onder meer in op de bescherming van de natuur en vogels bij het windpark. Zo voorkomt een slimme radar, de “Robin Radar”, botsingen tussen vogels en windturbines. Deze radar detecteert vogels, zoals grote zwermen trekvogels en lokale meeuwen. Wanneer dat nodig is, worden de windturbines automatisch stilgezet. Op deze manier worden aanvaringen van vogels met de windturbines zoveel mogelijk beperkt. Ook wordt op verschillende locaties in het havengebied een broedvoorziening gerealiseerd voor de visdief, de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw. 

PROJECTINDICATOREN

De onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de belangrijkste projectindicatoren zoals gepresenteerd door Windpark Maasvlakte II B.V.. 

Projectindicatoren van Windpark Maasvlakte II

Locatie

Tweede Maasvlakte

Aantal windturbines

22

Type windturbine

 

9 Turbines Vestas V117

13 Turbines Vestas V162

Vermogen per turbine

Vestas V117: 4,3 MW

Vestas V162: 6,0 MW

Totaal vermogen

116,7 MW

Netto elektriciteitsproductie*

416 GWh/jaar

Equivalent verbruik huishoudens (gemiddeld 2.910 kWh/ jaar)

140.651

Bespaarde CO2-uitstoot

64.137 T/jaar

* Geëvalueerd in een onafhankelijk windonderzoek. 

HISTORIEK & PLANNING

Juni – Oktober 2020: Aanvraag benodigde vergunningen door Eneco.

Januari 2021: Bevoegde gezagen verlenen de vergunningen aan Eneco.

Februari 2022: Start voorbereidende werkzaamheden met de aanleg van duinovergangen en bouwwegen. 

Maart 2022: Raad van State heeft uitspraak gedaan. Hierdoor zijn de vergunningen onherroepelijk geworden. Eneco start de realisatie van het windproject. 

December 2022 – Mei 2023 : Testfase van het Windpark. 

Gedurende de eerste maanden van 2023 ging de bouw van het windpark in de laatste fase. Tijdens deze maanden worden de windturbines volledig getest. Zo wordt er gekeken of zij onder alle omstandigheden goed functioneren. De stroom die tijdens de testfase opgewekt wordt, komt terecht op het elektriciteitsnet. 

22 mei 2023: Opening van het Windpark.

20 september 2023: Campagne live voor omwonenden via Ecco Nova.

26 oktober 2023: Campagne live voor het grote publiek

BETROKKEN PARTIJEN

 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
 • Turbineleverancier: Vestas
 • Hoofdaannemer civiel: Ballast Nedam
 • Aannemer voor het inkoopstation: Spie
 • O&M (onderhoud en beschikbaarheidsgarant): Vestas Benelux

UITGEVOERDE ANALYSE DOOR ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft Windpark Maasvlakte II B.V. Ecco Nova voorzien van een reeks documenten die hieronder opgesomd zijn. Voor het schrijven van deze nota is een kort nazicht van deze documenten gehouden en zijn er vraag- & antwoordsessies gehouden met de opdrachtgever. 

Lijst met ontvangen documenten: 

 • Het financieel plan van het windproject
 • Een recente boekhoudkundige situatie van Windpark Maasvlakte II B.V. à Een boekhoudkundige situatie van Windpark Maasvlakte II B.V. per 31/03/2023.
 • Opstalrechten verkregen van de Staat der Nederlanden & overeenkomst elektriciteitsgebruik
 • Onderhoudscontract en beschikbaarheidsgarantie
 • Een studie van de windproductie

Eneco heeft een ruime ervaring in windenergie, met een totaal vermogen van 1.340 MW onshore en offshore wind. Naast windenergie heeft Eneco ook ruime ervaring met ontwikkelingen en exploitatie van andere vormen van hernieuwbare energie, waaronder zonne-energie en warmte. In haar portfolio heeft zij reeds aangetoond dat ze windmolenparken kan ontwikkelen, bouwen en naar de beste standaarden beheren. De technische risico’s zijn beperkt dankzij het diensten- & onderhoudscontract dat is aangeboden door de fabrikant van de windturbines, Vestas Benelux B.V.. Vestas garandeert een minimale beschikbaarheid van 98% behalve gedurende het eerste productiejaar (96,5%) en vanaf productiejaar 21 tot 25 (96%). 

Het project wordt gefinancierd aan de hand van eigen vermogen van Windpark Maasvlakte II en een Intercompany lening binnen Eneco Wind. De Ecco-investeerders beleggen met andere woorden op gelijke voet. In tegenstelling tot de meeste beleggingsinstrumenten aangeboden op de website van Ecco Nova, is de terugbetaling van het bedrag dat is opgehaald van deze publiekslening niet ondergeschikt aan de andere terugbetalingen. 

FINANCIERINGSAANBOD

Windpark Maasvlakte II B.V. doet een beroep op de Ecco-investeerders voor een totaalbedrag van  1.429.000 voor de gedeeltelijke financiering van zijn windproject in het havengebied van Rotterdam dat bestaat uit 22 innovatieve onshore windturbines met een totaal vermogen van 116,7 MW

De fondsen die als onderdeel van deze campagne worden opgehaald, zullen aan Windpark Maasvlakte II B.V.geleend worden volgens het volgende schema: 

De looptijd van de aan Windpark Maasvlakte II B.V. verstrekte lening is 60 maanden vanaf 01/01/2024.

De brutorentevoet (d.w.z. vóór de aftrek van roerende voorheffing indien van toepassing) van de lening bedraagt 3,50% per jaar. 

Raadpleeg de Informatienota voor meer details. 

Onze analyse

Eneco WindOpbrengst® Windpark Maasvlakte II

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een Leningdeel zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het project onder andere de volgende specifieke risico's mee :

 • Risico’s verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod:
  • Specifieke risico’s verbonden aan Windpark Maasvlakte II
   • Risico op technische en technologische defecten
   • Risico op productiebeperkingen
   • Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit
   • Risico gerelateerd aan windkracht
   • Schade van buitenaf aan het Windpark
   • Schade aan derden door het Windpark
   • Risico’s gerelateerd aan de betrokken partijen
   • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
   • Juridische en fiscale risico’s
   • Betalingsonmacht Windpark Maasvlakte II B.V.
  • Belangrijke risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
   • Gebrek aan diversificatie
   • In geval dat Windpark Maasvlakte II B.V. overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen
   • Ecco Nova organiseert geen secundaire markt. Overdracht van de Leningdelen aan een derde is niet mogelijk
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
   • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot een verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van de Informatienota. 

Voorwaarden

Eneco WindOpbrengst® Windpark Maasvlakte II

ENECO WINDOPBRENGST ® 

Investeren in duurzame energie. Dat kan met Eneco WindOpbrengst®  waarmee je kunt deelnemen aan een publiekslening voor Windpark Maasvlakte II van Eneco. 

Elk leningdeel staat voor een investering van €50. Je bepaalt zelf hoeveel je inlegt. Je kunt maximaal 50 leningdelen kopen. De looptijd is 5 jaar met een vastgestelde rente van 3,50% per jaar. Elk jaar ontvang je 1/5 deel van je inleg terug. Op 1 januari 2024 start de looptijd van 5 jaar.

VOORRANGSPERIODE

De inwoners van Hoek van Holland, Voorne aan Zee en Rotterdam hebben voorrang bij inschrijving. Hieraan wordt invulling gegeven door een gerichte advertentiecampagne in deze regio aan het bergin van de campagne. 

Deze inwoners krijgen een exclusieve toegang tot de campagnepagina tot 25/10/2023 om 12:00 uur.

ANNULERING VAN INVESTERING

De Leningverstrekker heeft 14 dagen de tijd om de investering in te trekken. Je kunt je investering annuleren via je gebruikersaccount. 

VERVROEGDE TERUGBETALING

PUT-OPTIE

De Leningverstrekker heeft het recht om vanaf 1 januari 2024 op ieder moment terugbetaling van de Resterende Hoofdsom te verlangen zolang de Lener niet in staat van surseance of faillissement verkeert. De Lener verbindt zich ertoe de Leningdelen in te nemen tegen de Resterende Hoofdsom zodra voldoende liquide middelen beschikbaar zijn. Ingenomen Leningdelen komen te vervallen.  De leningverstrekker kan de clausule inzake vervroegde aflossing in zijn gebruikersaccount op Ecco Nova (via: Profiel/Mijn investering) de vervroegde terugbetaling van mijn investering aanvragen.

CALL-OPTIE

De Lener heeft het recht op enig moment Leningdelen af te lossen onder betaling van de Resterende Hoofdsom en tussentijds opgelopen rente naar rato van het verstreken jaar. Dit kan alleen worden uitgeoefend voor alle uitstaande Leningdelen ineens. Ingenomen Leningdelen komen te vervallen.

FISCALITEIT 

Bij een in Nederland wonende particuliere belegger, die een Leningdeel aanschaft, zal de waarde van het Leningdeel belast worden in de inkomstenbelasting in Box 3.

In Box 3 zal de waarde van het Leningdeel, voor zover dit het heffingsvrij vermogen (€ 57.000) te boven gaat, per saldo belast worden met 32% inkomstenbelasting over het ‘percentage gemiddelde rendement’. De waarde is gelijk aan de waarde van het Leningdeel aan het begin van het jaar (per 1 januari). 

De concrete hoogte van de betaling van de Rente is voor de fiscale behandeling van het Leningdeel in Box 3 niet relevant. Bij het uitbetalen van de Rente door het in Nederland gevestigde Windpark Maasvlakte II zal geen belasting ingehouden worden.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Eneco zal binnen de groep een IC lening uitgeven ter waarde van 75 miljoen euro aan Windpark Maasvlakte II B.V. Het verkrijgen van een leningsovereenkomst op een termijn van minimaal 12 jaar is een opschortende voorwaarde van het financieringsaanbod.

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit je een lening af. Je bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • We herinneren je eraan dat je op elk moment je schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op je Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt je in de kop van je schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden voor deze campagne. 
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map